KSENIJA BAŠIĆ

FLAUTA

BIOGRAFIJABIOGRAPHYLEBENSLAUF

Ksenija Bašić rođena je u Novom Sadu 1984. godine. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u klasi prof. Radmile Rakin-Martinović, u muzičkoj školi „IsidorBajić“. Paralelno sa srednjom školom postaje student tzv. „0“ godine, tj. pripremne godine za mlade talente pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Laure Levai-Aksin u čijoj klasi je kasnije upisala i osnovne studije. Diplomirala je 2008.godine, sa prosečnom ocenom  9,70.

Pred komisijom sa „Royal college of music“ iz Londona položila je 2007. godine ispit iz flaute i opšteg muzičkog obrazovanja (DipABRSM) sa najvišom ocenom, koji po nivou odgovara diplomi osnovnih studija.

Nakon završenih osnovnih studija nastavlja školovanje na Konzervatorijumu u Beču, u klasi profesora Karl-Heinz Schütza (solo flautista Bečke filharmonije) i Rudolfa Gindlhumera, soliste Bečke narodne opere (Volksoper Wien). Na Bečkom Konzervatorijumu završila je master studije 2012. godine, sa najvišim ocenama (mit Auszeichnung).

Na prvo takmičenje odlazi nakon godinu dana muzičkog školovanja i osvaja specijalnu nagradu. Nakon toga usledio je niz nagrada na svim domaćim takmičenjima: prve i specijalne nagrada na Republičkim i Saveznim takmičenjima u Beogradu i Kotoru 1997, 1999. i 2001. godine. 2003. godine postaje Laureat Republičkog takmičenja. Učesnik je i „Festivala flautista“ u Valjevu, gde je tokom školovanja osvajala šest godina zaredom prve i specijalne nagrade, a 2006. godine postaje i Laureat ovog takmičenja.
Ksenija je od strane Rektorata Univerziteta u Novom Sadu dva puta bila nagrađena za postignut prosek na osnovnim studijama i vrhunske rezultate u muzičkoj umetnosti. Opština Novi Sad joj je dva puta dodelila diplomu-povelju „Novosadski beli anđeo“, a od Izvršnog veća AP Vojvodine dva puta dobija „Specijalnu diplomu za rezultate postignute u muzičkoj umetnosti“.

Ostvarila je niz snimaka za radio i TV, za RTV, RTS, kao i za austrijsku državnu televiziju ORF. Na čelu sa Darkom Rundekom, učestvovala je u komponovonju muzike za predstavu „Brod za lutke“, koja je bila na stalnom repertoaru Srpskog narodnog pozorišta. Sa pomenutom predstavom gostovala je na mnogim pozorišnim festivalima u inostranstvu i u regionu, između ostalih na „Festivalu modernog teatra“ u Njujorku. Na „Sterijinom pozorju“ 2009. godine predstava je dobila nagradu za najbolju muziku, a snimljen je i CD sa muzikom iz predstave.

Održala je niz solističkih koncerata, od kojih se izdvajaju humanitarni koncert održan u novosadskoj Sinagogi, gde je nastupila kao solista uz pratnju orkestra „Kamerata Akademika“, u korist Instituta za majku i dete, zatim solistički koncert u okviru proslave „100 godina Bajićeve muzičke škole“ itd. Nastupala je u svim većim koncertnim dvoranama u zemlji: centar „Sava“, Matica srpska, Kulturni centar Beograda, paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Gradske kuće u Novom Sadu i Subotici, Skupština grada Beograda, „Dom kulture“ u Beogradu itd. Nastupala je na festivalima klasične muzike: „Flauta uvek i svuda“, „Festival flautista“, „Šuman fest“ u zemlji, kao i na nizu festivala klasične muzike u Austriji i Nemačkoj, kao član kamernih sastava, kao i orkestra „Filharmonija mladih“ iz Beča. Nastupila je i na festivalu „NOMUS“ 2012. godine, kao solo flautista kamernog orkestra „Wiener Klangkommune“ iz Beča. Učestvovala je u premijernom izvođenju scena iz opere „Hiob“, austrijskog kompozitora Eriha Cajsla u „Arnold Šenberg“ centru u Beču i u Rostoku (Nemačka), a nastupila je i u dokumentarnom filmu o pomenutom kompozitoru.
Nastupala je u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Austriji, Nemačkoj, Engleskoj, Njujorku, Peruu.
Ksenija je dva puta položila audiciju za svetski omladinski orkestar „Gustav Maler“. Stipendista je Univerziteta u Dartingtonu (Engleska), kao i „Internacionalne letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta“ (Austrija).
Polaznik je majstorskih kurseva kod profesora Sofi Šerije (Francuska), Janoš Balint i Iceš Gergelj (Mađarska), Kobal Cveto (Slovenija), Feliks Rengli (Švajcarska), Kler Luvaži (Francuska), Suzan Milan (Engleska), Filip Bernold (Francuska).
Dobitnik je počasne „Herder“ stipendije za 2011/2012. godinu fondacije „Alfred Toepfer“ iz Nemačke, koja svake godine dodeljuje 4 stipendije najuspešnijim studentima iz jugoistočne Evrope, koji se nalaze na studijama u Beču. Dobitnik je i republičke stipendije „Dositeja“, namenjene studentima viših škola u inostranstvu, kao i stipendije Odeljenja za kulturu grada Beča, namenjene studentima umetnosti iz jugoistočne Evrope. Dobitnike je „Eurobank EFG“ stipendije, u okviru projekta „Investiramo u evropske vrednosti“, nagrade koja se dodeljuje studentima završne godine državnih fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija.

Kao član austrijskog orkestra „Fledermaus“ Ksenija je 2011. godine nastupala na turneji u Peruu, u okviru „Nedelje austrijske kulture“. Izdvajaju se koncerti u austrijskoj ambasadi u Peruu, u Gradskoj kući i u Nacionalnom teatru Lime. Ksenija je 2013. godine angažovana kao ko-organizator prvog „Festivala jugoslovenske muzike“ u Beču, na kom i nastupa.
Nastupala je sa čuvenim umetnicima kao što su Ildiko Raimondi i Adrian Eröd (solisti Bečke državne opere), Karel Mark Čičon, Elina Garanča, Natalija Ušakova, Julijan Štekl, Kristijan Mutšpil, Marino Formenti, Rajnhold Fridrih. Ksenija je supstitut u Bečkoj narodnoj operi, član „Filharmonije mladih“ iz Beča, kao i profesor flaute u muzičkoj školi „IsidorBajić“.

Ksenija Bašić (flute) was born in Novi Sad in 1984. She finished primary and secondary music education in the music school “IsidorBajic”. Parallel with the secondary school she became a student of the preparatory year for young talents on the Academy of Arts in Novi Sad, in the class of prof. Laura Levai-Aksin in whose class he later enrolled in undergraduate studies. She graduated in 2008 with an average grade of 9.70.
In front of the Commission of the “Royal College of Music” in London in 2007 she passed the exam in  flute and general music education (DipABRSM) with the highest grades, which corresponds to the level of undergraduate studies.
After completing undergraduate studies she continued her education at the Conservatory of Vienna, in the class of Professor Karl-Heinz Schütz (solo flutist of the Vienna Philharmonic) and Rudolf Gindlhumer, soloists of the Vienna Volksoper (Volksoper Wien). She finished master studies at the Vienna Conservatory in 2012, with highest grades (mitAuszeichnung).
She is fluent in german and english. English: Intermediate level, german: C1 level (Goethe Institut).
She went on her first competition after one year of musical training and wins a special prize. Then followed a series of awards in all domestic competitions: first and special prizes at republic and federal competitions in Belgrade and Kotor in 1997, 1999 and 2001. 2003 she became a laureate of the Republican contest. He participated in the “Festival of flutist” in Valjevo, where during the school won six years in a row first and special prizes, and in 2006 he became the laureate of this competition.
Ksenijawas awarded twice by the University of Novi Sad for the above average achievements at the undergraduate studies and top performances in musical arts.
The municipality of Novi Sadawarded her twice with special diploma “Novi Sad white angel” and from the Executive Council of Vojvodinashe twice received “Special diploma for the results achieved in the musical arts.”
She made numerous recordings for radio and TV in Serbia, as well as for Austrian national broadcaster ORF. She participated in music making and composingfor the play “The Doll Ship”, led by DarkoRundek, which is on the permanent repertoire of the Serbian National Theatre. With this play she toured in many theater festivals abroad and in the region, including the “Festival of modern theater” in New York. On the “Sterija Theatre Festival” in 2009 the show won the award for best music, and a CD was recorded with the music from the show.
She has given numerous recitals, including humanitarian concert held in Novi Sad Synagogue, where she performed as a soloist with the orchestra “CamerataAcademica” in favor of the Institute for Mother and Child, followed by a solo concert in celebration of “100 years Bajic Music School ” etc. She has performed in major concert halls in the country: center “Sava”, MaticaSrpska, Belgrade Cultural Center, pavilion “CvijetaZuzoric” in Belgrade, the City Hall in Novi Sad and Subotica, Belgrade City Hall etc. She has performed at festivals of classical music: “Flute always and everywhere”, “Flute festival” in Belgrade, “Schumann fest” in Novi Sad, as well as a series of classical music festival in Austria and Germany, as a member of chamber ensembles and orchestra “Philharmonic Youth” from Vienna. She performed at the festival “NOMUS”, the oldest and most important festival of classical music in Novi Sad, in 2012, as a solo flutist of the chamber orchestra “Wiener Klangkommune” from Vienna. She participated in the premiere of scenes from the opera “Hiob” composed by austrian composer Erich Zeiss in the “Arnold Schoenberg” center in Vienna and in Rostock (Germany), and also appeared in a documentary about this composer.
She has performed in Croatia, Bosnia, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Austria, Germany, England, New York, Peru.
Ksenija has twice passed the audition for the World Youth Orchestra “Gustav Mahler”. She was scholar of the University of Dartington (England), as well as the “International Summer Academy Prague-Vienna-Budapest” (Austria).
The attended masterclasses with ProfessorsSofiCherrier (France), Janos Balint and IcesGergely (Hungary), CvetoKobal (Slovenia), FeliksRenggli (Switzerland), Claire Louvagie (France), Susan Milan (England), Philippe Bernold (France) .
Ksenija is one of 4 winners (among 103 students) of “Herder” scholarship for 2011/12 schoolyear from”Alfred Toepfer” foundation(Germany), which gives each year 4 scholarships to the most successful students from Southeast Europe, who are studying in Vienna.
She also received republic scholarships “Dositeja” which is given to the best students who are studying abroad, as well as scholarships of the Department of Culture of the City of Vienna. She also received the “Eurobank EFG” scholarship, in the framework of the project “We invest in European values”, award granted to students of the final year of the state universities who achieved exceptional results in studies.
As a member of the Austrian orchestra “Fledermaus” Ksenija performed in 2011 and in 2013 on tours in Peru, in the “Week of Austrian culture.” Concerts were held in the Austrian Embassy in Peru, in the City Hall of Lima, as well as in the National Theatre of  Lima.
Ksenija was hired in 2013 as a co-organizer of the first “Festival of Yugoslav Music” in Vienna, where the also performed.
She has performed with famous artists such as Ildiko Raimondi and Adrian Erode (soloists of the Vienna State Opera), Karel Mark Cicon, ElinaGaranca, Natalia Ushakova, Julian Steckel, Christian Muthspiel, Marino Formenti, Reinhold Friedrich. Ksenija was a substitute at the Volksoper Wien, a member of the “Youth Philharmonics” from Vienna, as well as a professor of flute at the music school “IsidorBajic”.

Geburtsdatum: 23. 3. 1984
Geburtsort: Novi Sad, Serbien

Ausbildung
• Im  2012 interne und öffentliche Master-Prüfung beim Masterstudium an dem Konservatorium der Stadt mit Auszeichnung bestanden (Klasse von Rudolf Gindlhumer)
• Im 2010 beendete Ausserordentliches Studium an dem Konservatorium der Stadt Wien, in der Klasse von Karl-Heinz Schütz
• Im 2008 beendete Kunstakademie, Novi Sad (Serbien) Durchschnittsnote 9,70
• Im 2007 bestandene die Prüfung aus Flöte und allgemeiner Musikausbildung bei der „Royal College of Music London“ mit Auszeichnung und erlangenes BA Diplom der betr. Hochschule
• Beendetes sog. “Null”-Jahr bei der Kunstakademie Novi Sad als Vorbereitung für die Immatrikulation an die Grundstudien, vom 2001 bis zum 2003
• Beendete Musikmitteldschule “Isidor Bajić”, Novi Sad, vokal-instrumentale Richtung, vom 1999 bis zum 2003
• Beendete Musikgrundschule “Isidor Bajić”, Novi Sad, vom 1991 bis zum 1999
• Beendete Grundschule “Dositej Obradović”, Novi Sad, vom 1991 bis zum 1999 Sprachkentnisse
• Englisch: fliessende Kentnisse in Schreiben, Lesen und Konversation
• Deutsch: fliessende Kentnisse in Schreiben, Lesen und Konversation Fachseminare und Fortbildungen
• Flöte Meisterklasse bei: Felix Renggli (Schweiz), Phillipe Bernold (Frankreich), Sophie Cherrier (Frankreich), Claire Louwagie (Frankreich), Susan Milan (England), Janos Balint (Ungarn), Itzes Gergely (Ungarn), Kobal Cveto (Slowenien), Julie Koidin (VSA) Konzerterfahrungen und Auftritte
• Substitut an der Volksoper Wien
• Soloflöte an der „Wiener Klang Kommune“
• Soloflöte an der Wojwodiner Symphoniker
• Soloflöte an der „Jungen Philharmonie“ Wien
• Teilnahme in der Österreichischen Erstaufführung von Szenen aus Erich Zeisls Oper „Hiob“ in dem „Arnold Schönberg Center“ in Wien
• Teilnahme (spielen) in dem Dokumentarfilm über österreichischen Komponist Erich Zeisl für „ORF“ Television, Oesterreichs
• Teilnahme in „Kons go Proms“ in Museumsquartier in Wien
• Konzertauftritte in allen groesseren Staedten im Land, einsch. Solokonzerte im “Kulturzentrum” und “Stundentenkulturheim” in Belgrad, in der Galerie von “Matica Srpska” und im Rathaus in Novi Sad
• Auftritt an dem “Schumanns Musikfest” in Novi Sad
• Recitals an den “Floete Musikfesten” in Beograd
• Abschlusskonzerte an Serbiens Republikwettbewerbung
• Teilnahme an den 10 bis 15 Konzerten in der Organisation der Kunstakademie in Novi Sad und zwar als Mitglied des Symphonieorchesters, Solistin, Mitglied der verschiedenen Kammerorchester und als Solistin mit dem Orchester
• Teilnahme an dem humanitaeren Konzert zu Gunsten der Abteilung fuer Zytogenetik des Instituts fuer Mutter und Kind in Novi Sad; als Solistin mit der Orchesterbegleitung “CamerataAcademica” in NovosaderSynagoge.
• Teilnahme an den ueber 100 Konzerten in der Organisierung der Musikschule “Isidor Bajić” Novi Sad
• Die erste Floete im fuer die Republikwettbewerbung von besten Studenten gebildeten Orchester anlaesslich der Eroeffnung des Republikwettbewerbes der besten Studente fuer die Auffuehrung der “Carmina Burana” von Carl Orff in einer der groessten Konzertsaaelen im Land – “Sava centar” in Belgrad.
• Mitglied des Symphonieorchesters “Vojvođanski simfoničari”
• Viele Records fuer Rundfunk und Fernsehen.
• Bestandene Probespiele fuer Jugendorchester “Gustav Mahler” in Jahren 2006 und 2007 Leistungen und Preise
• Im Jahr 2011 Preistraegerin des renommiertes „Herder Stipendium“ im Rahmen des Alfred Toepfer (Hamburg) Stipendienprogramms
• Im Jahr 2010 bestandene die Vorrunde an dem „Fidelio“ Wettbewerb in dem Konservatorium der Stadt Wien. Bestandene die Audition fuer die „Junge Philharmonie Orchester“ in Wien
• Bestandene die Zulassungpruefung an der Konservatorium der Stadt Wien fuer das Ausserordentliche Studium
• 2008 – bestandene Diplom-Konzert auf Kunst Akademie in Novi Sad als die beste Studentin ihrer Generation
• 2007 – bestandene Pruefung aus Floete und allemeiner Musikbildung mit der hoechsten Note vor der Kommission “Royal College of Music” aus London und erlangenes Diplom der betr. Hochschule.
• 2006 – Preis von Universitaetsrektorat in Novi Sad fuer den erlangenen Notendurchschnitt sowie Spitzenergebnisse in der Musikkunst; Stipendium derRepublikfondation fuer die Foerderung der jungen Talente; einmaliges Stipendium von “Findomestic Bank” unter dem Namen “Wir investieren in die europaeischen Werte”im Jahr 2006 aufgrund des in der bisherigen Schulung  erreichten Durchschnittserfolgs.
• 2005 – Preis des Universitaetsrektorats in Novi Sad fuer den in der bisherigen Schulung erreichten Notendurchschnitt und Spitzenergebnisse in der Musikkunst. Das Stipendium der Universitaet in Dartington (England).
• 2004 – Preistraegerin an der Wettbewerb “Floetenfestival”.
• 2003 – Preistraegerin des Republikwettbewerbes der Musikschulen in Serbien. Der erste Preis an dem “Floetenfestival”.
• 2002 – Der erste Preis an dem “Floetenfestival”.
• 2001 – Der erste Preis an dem Republikwettbewerb der Musikschulen Serbiens. Der erste Preis an dem “Floetenfestival”. Spezialpreis in der Kategorie der Kammer- Ensemble (2 Floeten und Klavier) an dem Republikwettbewerb. Finalistin der Wettbewerb “Jeunesses musicales” in Rumaenien.
• 2000 – Der erste Preis an dem “Floetenfestival”.
• 1999 – Der Preis des Autonomgebietes Wojwodina “Die talentiertsten Kinder Wojwodinas” fuer die erzielten Ergebnisse in der Musikkunst. Der erste Preis an der Wettbewerbung der Musikschulen Serbiens.
• 1997 Der erste Preis an dem Bundeswettbewerb Jugoslawiens. Der Preis “Novosader weißer Engel”von der Gemeinde Novi Sad fuer die erreichten bisherigen Ergebnisse.
• 1995 – Spezialpreis an dem “Festival der Musik- und Balettschulen Serbiens”. Der Preis “Novosaderweißer Engel”.

POGLEDAJTE SVE ČLANKE CODEC STUDIJA SA KSENIJOM BAŠIĆ  >> OVDE

POSETITE YOUTUBE KANAL KSENIJE BAŠIĆ  >> OVDE

Podelite sa drugima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone